sztuki walki sztuki walki aikido pfa aikido sztuki walki aikido nokken

Aikido dla dzieci

Proponowane zajęcia niosą ze sobą wiele korzyści dla dzieci w każdym wieku. Mają na celu rozwój koordynacji ruchowej, ogólnej sprawności fizycznej, wytrzymałości, gibkości oraz zwinności. Ponadto uczą one rozwiązywania konfliktów bez agresji, Aikido jest bowiem sztuką walki wykorzystującą siłę przeciwnika. Nie ma w nim ciosów, uderzeń ani kopnięć, są one tylko sygnalizowane. Zamiast tego kładzie się nacisk na równowagę oraz dba o to, żeby górę brały pozytywne emocje, aby to one stanowiły o sile jednostki. Te uniwersalne wartości są równie istotne dla obu płci, uczestnictwo w nich dziewczynek daje im świadomość możliwości wykonywania tych samych rzeczy co chłopcy, ci zaś są uczeni i przyzwyczajani do zasad tolerancji i nauczani pokory.
Ponadto dziecko, mając świadomość, iż jest to jakaś sztuka walki, staje się, jak pokazują badania, bardziej pewne siebie, odważniej pokonuje życiowe przeszkody.

dzieci

Treningi dla dzieci są połączeniem elementów aikido z zabawą. Dzieci są przydzielane do odpowiednich grup w zależności od wieku i stopnia zaawansowania, a treningi w tych grupach są zróżnicowane – im starsze dzieci, tym więcej elementów technicznych. W grupach „młodszych” elementy te są raczej przerywnikiem zabaw i ćwiczeń ogólnorozwojowych.

Dla starszych dzieci są przeprowadzane egzaminy na stopnie uczniowskie kyu. Przystąpienie do nich jest zupełnie dobrowolne, można ćwiczyć wiele lat, nie zdając ani jednego egzaminu, jeżeli nie ma się na to ochoty.

W miarę postępów w ćwiczeniu i po osiągnięciu odpowiedniego wieku, dziecko może przejść do grupy „dorosłej” i tam kontynuować treningi.

Zajęcia Aikido dla przedszkolaków realizowane są w oparciu o 3 podstawowe założenia:
 -zajęcia te mają dać dzieciom radość -więc jest dużo zabaw ruchowych. To właśnie ta forma pozwala wejść w świat dziecka, doskonale wpływa na rozwój poznawczy i sferę emocjonalną. Wyeliminowanie trudnych i złożonych sekwencji ruchowych i zastąpienie ich naturalnymi i swobodnymi ćwiczeniami pozwala na stopniowe odkrywanie przez dzieci możliwości swojego ciała i wywołuje twórcze działania ruchowe.

- zajęcia te mają usprawnić dziecko (więc oprócz realizacji programu Aikido jest dużo ćwiczeń ogólnorozwojowych, elementów gimnastyki korekcyjnej i profilaktyki wad postawy). Aikido korzystnie wpływa na wytrzymałość tlenową, szybkość, koordynację, siłę dynamiczną, zwinność i gibkość. Największy nacisk kładziony jest na kształtowanie koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej. Zwiększone bogactwo ruchów i stosowanie ćwiczeń orientacyjno-przestrzennych stanowią pozytywne bodźce dla rozwoju somatycznego układu nerwowego. Rozpoczęcie tego typu zajęć dla dziecka w wieku 4- 5 lat jest rzeczą nie do przecenienia. W tym wieku zaczyna się rozwój praksji ruchowej człowieka. Dziecko wykonując zadania nabiera właściwej lub ponadprzeciętnej zwinności i koordynacji ruchowej. Ćwiczenia pomagają w rozwoju fizycznym: odbywają się we wszystkich stawach i płaszczyznach ruchu angażując te grupy mięśniowe, które rzadko wykorzystywane są w czynnościach życia codziennego. Zazwyczaj są to grupy mięśni nadmiernie rozciągnięte i osłabione nieprawidłową pozycją siedzącą i niedoborem ruchu. Znaczna część ćwiczeń wykonywana jest w pozycjach izolowanych (klęki, podpory, siady, leżenia) co pozwala z większą dokładnością wykonać zadanie ruchowe (dziecko w większym stopniu skupia się na zadanym ćwiczeniu). W ujęciu fizyczno-motorycznym zajęcia Aikido dla dzieci mają cechy gimnastyki wspierającej zdrowie. Cały proces treningowy zmierza do ukształtowania silnego charakteru cechującego się obowiązkowością, samokontrolą, samodyscypliną, pewnością siebie oraz wrażliwością społeczną i przystosowaniem do współżycia w grupie. Aikido kształtuje tolerancję i odpowiedzialność za swoje zachowanie. Trening w parach i grupach wdraża w umiejętność nawiązywania kontaktów oraz współpracy. Dzięki swoistemu regulaminowi tzw. „etykiecie dojo” dzieci stopniowo poznają i przestrzegają wartości i zasady etyczne. Wspólny wysiłek fizyczny integruje grupę, tworzą się więzi koleżeńskie. W grupie również łatwiej pokonywany jest lęk przed nowym zadaniem i wzmacniana jest wiara we własne możliwości. Trening wypełniony jest emocjami ma więc bez wątpienia wpływ wychowawczy. Psychika oraz intelekt dziecka są ściśle połączone z motoryką. W Aikido obie sfery przeplatają się wzajemnie. Warto więc widzieć w ćwiczeniach ruchowych nieco więcej niż kształtowanie ciała. Jeżeli chcemy, aby nasze dzieci w pełni wykorzystywały tkwiący w nich potencjał intelektualny musimy wychowywać je zapewniając im optymalną dawkę aktywności fizycznej.

- zajęcia te mają być bezpieczne nie liczą się ambicje trenera - najważniejsze jest zdrowie dzieci, więc rezygnuje się z ćwiczeń, które mogą spowodować kontuzje. Aby uniknąć wypadków niezbędny jest też pewien poziom dyscypliny na zajęciach, co akurat też przynosi wymierne korzyści wychowawcze.

Program zajęć to:

  • techniki aikido
  • podstawowe wiadomości o aikido
  • ćwiczenia ogólnorozwojowe
  • elementy gimnastyki korekcyjnej
  • gry i zabawy ruchowe
  • Jeśli chodzi o techniki Aikido, które są nauczane w czasie zajęć, warto tu podkreślić rolę padów i przewrotów, będących podstawą. Dobre opanowanie tych technik uczy dzieci bezpiecznego przewracania się zarówno do przodu jak i do tyłu oraz na boki. W przyszłości może to ochronić dzieci przed kontuzjami.

    ©Copyright by Kyodö Akademia Aikido 2010